صفحه اصلی سایت شرکت گاز مازندران / سامانه ثبت و پیگیری شکایات
  
فرم ثبت شکایات
 
لطفا" مشخصات خود را در این قسمت وارد نمایید :( فارسی )
 
نام * :نام خانوادگی * :
کد ملی * :شماره تماس ( موبایل ) * :
شماره اشتراک :شهرستان ( شهر / روستا ) :

لطفا" مشخصات مربوط به شکایت خود را در این قسمت وارد نمایید : ( فارسی )
 
شرح شکایت * :
 
حوزه مدیریت * :واحد مربوطه * :

 
کد امنیتی :
 
مشترک گرامی با کلیک بر روی دکمه " ارسال شکایت " کد پیگیری داده شده را یادداشت و نزد خود نگهدارید تا از طریق آن بتوانید نتیجه رسیدگی به شکایت خود را پیگیری نمایید.
 

Designed By: Mazandaran Gas Co ( ICT Center )
Copyright(c) ARG Feb 2019 All rights reserved